Interpelace na ministra vnitra Jana Rumla ve věci mimořádných opatření v souvislosti s chystanou návštěvou V. V. Žirinovského

Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci

          V polistopadovém období došlo u nás k mnoha projevům intolerance a fašismu. Dovoluji si připomenout je­den, kdy v průběhu voleb v roce 1990 tři gangsteři z OF (a pod dozo­rem nejvyššího kmotra) v přímém televizním přenose rozebírali nitku po nitce duši dr. Bartončíka, zatímco jeho tělo bo­jovalo po infarktu o život se smrtí na resuscitačním oddělení. Tím byly porušeny základní pakty o lidských právech, např. Úmluva proti mučení. Snad právě tyto projevy uvrhly naší společnost do současné hluboké morální krize.

          Ne, nechci tady vylévat všechnu špínu která se projevila od roku 1989. To by snad uklízečky nedaly zasedací síň do pořádku do konce volebního obdo­bí. Vzpomněl jsem ho proto, že mi ho připomnělo nedávné televizní vystou­pení jednoho z ak­térů tohoto trapné­ho divadla, pana ministra Jana Rumla, u pří­ležitosti chystané návštěvy řád­ně zvoleného poslance Ruské Dumy kolegy Vladimíra Volfoviče Žirinov­ské­ho. Plně chápu zděšení pana ministra nad faktem, že bolševik dopadl v ne­dávných ruských volbách jako Slav­níkovci v Libici. Nezlobte se, pane ministře, ale toto zděšení s Vámi sdí­let nedokáži.

          Nechci zde dělat advokáta dr. Žirinovského, naopak věřím, že v této sněmovně sedí inteligent­ní poslanci, kteří si seženou objektivnější informaci, než tu, kterou nás zásobuje náš nadstranický tisk, a úsudek si udělají sami. Nechápu ale, kde pan ministr s tak temnou minulostí prostě bere odvahu posuzovat jiné osobnosti, mj. i  ústavní činitele jiných států. Vždyť ve srovnání s ním je duše téměř všech lidí bílá jako padlý sníh.

          Nebudu se pokoušet odvolávat se u pana ministra lidskosti a toleran­ce. Chci mu pouze připome­nout, že jako ústavní činitel České republiky by měl zachovávat ne­zbytnou míru diplomatického taktu k ústavním předsta­vi­telům cizích států. Kdyby místo scé­náře těch nej­militantnějších němec­kých vzorů nahlédl např. do tisku zemí s delší demokratickou tradicí, snad by našel vhodný vzor.

          Pan ministr se chystal za peníze daňových poplatníků nasadit na sledování dr. Žirinovského speciální jednotku a dokon­ce připravit speciální letadlo pro pří­pad jeho vy­hoštění. Nebylo by levněj­ší pozvat ho do našeho parlamentu a udělat si objektivní informaci o jeho osobě? Pokud má pan ministr od daňových poplatníků dost peněz, může je vynaložit například ke sledování představitelů sudetských Němců a jejich představite­lů, např. pana Neubauera, kteří svými neoprávněnými požadavky překračují všechny mezinárodní dohody tvořící páteř světového míru, mj. Postupimskou Dohodu a článek 107 Charty OSN a tím republiku skutečně ohrožují. Po­kud vím, představitelé Ruska si žádné takové nároky nečiní.

          Pane ministře, uvažte prosím, zda osoba s Vaší minulostí a  vaším diplo­matickým taktem dokáže zodpovědně zastávat tak náročnou ústavní funkci, jakou je funkce ministra vnitra.

 

          Po skončení projevu se pan ministr Jan Ruml zbarvil do ruda a tiše opustil jednací sál.

Přechod na domovskou stránku