Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa

RNDr. Jiří Šoler CSc., poslanec Parlamentu České republiky

Elišky Přemyslovny 393, 156 00  Praha - Zbraslav,
tel: (02) 401 00 96,  e-mail: soler@psp.cz
V odpovědi prosím uveďte číslo jednací 066/93Vážený pan premiér

doc. ing. Václav Klaus CSc.

předseda vlády ČRZbraslav, 30. listopadu 1993I N T E R P E L A C E


na předsedu vlády České republiky doc. ing. Václava Klause CSc.

ve věci potlačování lidských práv a působení placených provokatérů v České republiceVážený pane premiére,

v nedávné době jsme byli opět svědky nechutné propagandistické kampaně proti svobodnému shromáždění členů a příznivců Republikánské strany na Václavském náměstí dne 28. října 1993 k uctění 75. výročí vzniku Československé republiky. Podobné nechutné kampaně, jaké byly charakteristické pro poslední stadium komunistického režimu v létech 1988 - 1989. Obávám se, že propagandistické kampaně nesou stejný rukopis jako za komunistů, snad za obojími projevy stojí stejní lidé. Připomínám např. kampaň proti signatářům prohlášení "Několik vět". Jediným rozdílem je náhrada uniformovaných policejních složek, které tehdy sloužily k násilnému potlačování projevů nespokojenosti, organizovanými skupinami placených provokatérů. Podrobnější doklady o způsobu získávání těchto lidí, většinou z řad dospívající mládeže, jsem poskytl při stejné příležitosti v loňském roce panu ministru Rumlovi ve své interpelaci ve věci růstu politického terorismu.

Prostudoval jsem si podrobně zprávu Ministerstva vnitra o bezpečnostní situaci ve státě (tajná část). Rád bych sdílel stanovisko MV, že "se na území ČR vnitřní terorismus dosud výrazně neprojevil". Bohužel moje osobní zkušenosti, zkušenosti mých kolegů republikánů, ale i například teroristická akce slepého mládence v průběhu presidentských voleb svědčí o opaku. Pokud samozřejmě některé složky tyto skupiny přímo neorganizují, potom jsou součástí politického systému a ne extrémistickými teroristickými skupinami. Konečně, jak skončil exemplární postih onoho mládence?

Rostoucí nespokojenost obyvatelstva logicky ústí, stejně jako před pádem jakešovského socialismu bez lidské tváře, k projevům nespokojenosti a veřejným vystoupením. Jedním z takových typických projevů byla veřejná shromáždění, např. tzv. Palachův týden na Václavském náměstí v lednu 1989. Tehdy jsem spolu s kolegy programátory z Inorgy a kolegy z VÚMS odeslal protestní dopis Vašemu kolegovi soudruhu Adamcovi, ve kterém jsme si do­volili vyjádřit svou nespokojenost s vlnou násilí a bezpráví, kterou se režim presentoval. Proto i dnes adresuji tuto výzvu Vám a žádám Vás, abyste zabránil dalším nechutným kampaním proti slušným lidem, kteří se provinili pouze tím, že mají na situaci v naší společnosti jiný názor než Vy a Vaše Strana a neváhají tento názor veřejně projevit. Žádám Vás, abys­te zabránil dalším projevům intolerance a násilí, které vedou naší společnost zpět k praktikám jakešovského socialismu.

Konečně strom poznáte podle ovoce a dnes si již široká veřejnost uvědomuje hluboký morální úpadek, do kterého nás pragmatismus "elity ná­roda" složené z falešných podnikavců a veksláků přivedl. Stále více lidí chá­pe, že pokud oficiální profesionální disidenti a ochránci lidských práv z Charty 77 předvedli mj. známý pogrom na pana Miroslava Dolejšího pouze za to, že si dovolil presentovat jiný názor než oficiální, potom je v této společnosti něco zkaženého. Přinej­menším jejich mluvčí, kteří příslušné do­kumenty po­depsali. Podobně jako příliš bombastická reklama vede často spí­še ke ztrátě důvěry, dovedou primitivní propagační kampaně nakonec posta­vit národ proti jejich původcům.

Žádám Vás, abyste se vlivem své autority i vahou svého úřadu zasadil o návrat k ideálům humanity, demokracie a svobody projevu jednotlivců i skupin, které jste Vy a Vaši kolegové vykřikovali před 4 roky z tribun. Ukončete novou normalizaci a vlnu kádrování, která nedovolí ani poslancům vyšlých ze svobodných voleb reprezentovat své voliče v zahraničí jinou for­mou, než jako soukromé osoby, pokud neprojdou kádrovým řízením Parla­mentu. Jinak musím konstatovat, že Vy a Vaše strana se stáváte důstojnými nástupci soudruha Adamce a komunistické totality.S pozdravem

Jiří Šoler


Václav KLAUS

předseda vlády České republikyV Praze dne 5. ledna 1994

Čj. 36013/93-OVA


Vážený pane poslanče,

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 30, listopadu minulého roku, vydanou jako sněmovní tisk č. 764.

Pokud máte opodstatněné podezření, že dne 28. října 1993 byly vůči Vaší straně, jejímu předsedovi či členům použity ze strany státu nezákonné prostředky nebo že došlo k porušení Vašich práv a svobod, obraťte se na příslušné ústavní orgány České republiky či orgány činné v trestním řízení.

Připomínám, že sdělovací prostředky jsou na státu zcela nezávislé a vláda na jejich obsah a způsob komentování událostí nemá žádný vliv.

Trestní stíhání nevidomého občana, který svým jednáním nevhodně vyjádřil svůj nesouhlas s vystoupením poslanců SPR-RSČ při volbě presidenta republiky, bylo nařízením pana presidenta zastaveno. Šetření neprokázalo, že v pozadí telefonátu stály další osoby.

K Vašemu tvrzení, že Parlament zabraňuje poslancům representovat své voliče v zahraničí, se nemohu vyjádřit a doporučuji Vám, abyste se v této záležitosti obrátil na příslušné orgány Parlamentu.

Závěrem Vás mohu ujistit, že vláda vnímá ideál humanity, demokracie a svobodu projevu jednotlivců i skupin jako elementární principy jimiž se při své činnosti řídí.

 

S pozdravem

Václav Klaus