Zachovej nám Hospodine

císaře a naší zem

 Jiří Šoler

Motto: Snadno je knížete dosaditi, ale nesnadno dosazeného sesaditi
Kosma, Kronika česká, kniha prvá, kapitola V.

Osudy států bývají různé, vznik nebo zánik mnohých souvi­sí s osobou vladaře. Když po abdikaci císaře a posledního ko­runovaného českého krále slabomyslného Ferdinanda I "Dobroti­vého" nastoupil na trůn mladičký Franti­šek Josef I, přáli mu mnozí pochlebovači dlou­hou a plodnou vládu v unitární Rakouské monarchii. Nikdo ovšem nečekal tak dlouhou vládu, jaká potom nastala. Když už teklo do bot, dopl­nil vládce do názvu státu pomlčku, ale stále ú­spěšně brá­nil fak­tické transformaci sou­státí ve funkční fede­raci s rovnoprávným postavením všech slo­vanských národů. Proto když neodvolatelný stařičký mocnář zem­řel, nevydr­želo soustátí ná­poru českých a slovens­kých separa­tistů a po krátké agonii za vlády jeho ná­sledovníka se rozžeh­nalo se světem. Velikost moc­náře ne­mohou pošpinit ani živly, které znevažují jeho obětavou vládu neseriózním tvrze­ním, že kdyby včas odstoupil, mohli jsme v rakouské federaci žít ještě dnes.

Jednou z příčin, proč se humanista František Josef tak obětavě držel svého trůnu byl problém s následníky. Kdyby se našel vhodný pokračovatel, mohl se stařičký mocnář odebrat na zasloužený odpočinek. Ale nemohl přece přenechat svůj trůn např. republikánské lůze jako francouzský Lud­vík XVI, mohl předat žezlo pouze důstojnému nástupci správného rodu. A neu­věři­telná smůla kolem jeho následníků nutila vladaře obětavě držet trůn, když perspektivního arcivévodu Maxmiliána odstra­nila mexická lůza v roce 1867, vytrvat, když se další ná­sledník syn Rudolf za­střelil s kur­tizánou v Mayerlingu v roce 1889, nezlomila ho ani li­kvidace ná­sledníka sy­novce Ferdi­nanda v Sa­rajevu. Pouze předčasná smrt ve věku 86 let za­bránila sta­řičkému mocnáři táhnout tu káru dál, snad i po roz­padu sou­stá­tí, snad by seděl na vídeň­ském trůně dodnes.

Jak uváděla hymna Rakousko-Uherského moc­nářství, "osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem".

2. července 1992 

Přechod na domovskou stránku