Kapitola 2

MYSTIFIKACE, ČACHROVÁNÍ A HISTORIE

"Povědomí o Holocaustu", jak pozoroval uznávaný izraelský spisovatel Boas Evron, je ve skutečnosti "oficiální propagandistická indoktrinace, stloukání hesel a  falešný pohled na svět, jehož reálným podkladem není pochopení minulosti ale manipulace přítomnosti". A sám o sobě není nacistický holocaust není podkladem žádné politické činnosti. Může stejně snadno motivovat k odklonu nebo podpoře izraelské politiky. Při pohledu politickým hranolem "vzpomínka na nacistickou likvidaci" může ovšem sloužit - slovy Evrona - "jako účinný nástroj v rukách izraelského vedení a zahraniční Židy".1 Nacistický holocaust se stává Holocaustem.

Kostru Holocaustu podepírají dvě ústřední dogmata:

(1)
Holocaust označuje kategoricky jedinečnou historickou událost.
(2)
Holocaust označuje vyvrcholení neracionální, věčně nenávisti Gojů k Židům.
Ani jedno z těchto dogmat vůbec nefigurovalo ve veřejných diskusích před červnovou válkou 1967, a ačkoliv se později staly centrálním námětem literatury o Holocaustu, žádná z nich nefigurovala v žádné studii o nacistickém holocaustu.
2 Na druhé straně sehrála obě dogmata význačnou roli v judaismu a sionismu.

Jako následek Druhé světové války nebyl nacistický holocaust brán jako čistě židovská záležitost - i když byl sám o sobě unikátní. Organizovaní američtí Židé se snažilo brát ho v celkovém kontextu. Ovšem po červnové válce se pohled na nacistické Konečné řešení radikálně změnil. "Prvé a nejdůležitější tvrzení, které vzniklo na základě války v roce 1967 stalo se emblémem amerického judaismu", připomíná Jacob Neusner, bylo, že "Holocaust byl unikátní, bez paralely v lidské historii".3 Ve své poučné eseji se historik David Stannard vysmívá "malému průmyslu vyznavačů Holocaustu argumentující unikátností židovské zkušenosti s vynalézavostí teologických fanatiků".4 Dogma o jedinečnosti Holocaustu nakonec nedává žádný smysl.

Ve své základní úrovni je každá historická událost jedinečná, ať už svou podstatou času a místa, a každá historická událost má osobité rysy stejně jako rysy společné s jinými historickými událostmi. Animalita Holocaustu a jeho jedinečnost spočívá v  jeho absolutní konečnosti. Která jiná historická událost, můžeme se ptát, je typická zejména svou kategorickou jedinečností? Typicky jedinečné rysy Holocaustu jsou odděleny, aby z něho udělaly z událost zcela zvláštní kategorie. Není ale vůbec jasné, proč nemůže být řada společných rysů podrobena jednoduchému srovnání.

Všichni Holocaustoví autoři souhlasí s jeho jedinečností, ale málo z nich, pokud vůbec některý, souhlasí s tím proč. Pokaždé, když je argument jedinečnosti Holocaustu empiricky vyvrácen, je nahrazen novým argumentem. V konečném důsledku je to, podle Jean-Michaela Chaumonta, několik argumentů, kteří se navzájem vyvracejí: "Znalost se nesčítá. Spíše, aby byl podpořen jeden argument, ten další začíná od nuly." 5 Jinde je řečeno: jedinečnost je součástí podstaty Holocaustu, a jeho vyvracení je ekvivalentní jeho vyvrácení. Problém proto není v závěru, ale v předpokladu. I kdyby byl Holocaust unikátní, jaký to přináší rozdíl? Jak by to změnilo naše porozumění, kdyby nacistický Holocaust nebyl prvý, ale čtvrtý nebo pátý v řadě srovnatelných katastrof?

Posledním příspěvkem k jedinečnosti Holocaustu je obsažen v práci Stevena Katze The Holocaust in Historical Context. (Holocaust v historickém kontextu). V citaci téměř 5000 titulů v prvním z projektované třídílné studie, Katz provádí v úplnosti probírá lidskou historii, aby ověřil, že "Holocaust je fenomenologicky jedinečný ve své podstatě skutečnosti, že nikdy předtím nebyl určen jako podstata úmyslného principu a skutečné politiky zničení fyzicky každého muže, ženu a dítě patřící ke specifickému lidu". K objasnění této teze Katz vysvětluje: 5a "Nechť f má jedinečnou vlastnost C. f může sdílet vlastnosti A, B, D, … X se všemi א s výjimkou vlastnosti C. A opět f může sdílet A, B, D, … X se všemi א s výjimkou vlastnosti C. Vše by se podstatně změnilo, pokud by

i
mělo unikátní C
ii
Chybějící C není J
Podle definice není povolena žádná výjimka k tomuto pravidlu. א neobsahující C nejsou f… Ovšem ve své úplnosti f je více než C, ale není nikdy - bez C. Překlad: Kterákoliv historická událost s jedinečnou vlastností je jedinečná historická událost. Aby vyloučil jakoukoliv pochybnost, Katz dále objasňuje, že užívá termín fenomenologicky "v ne-Husselianském, ne-Schutzovském, ne-Schelerianském, ne-Heidegerianském, ne-Merleau-Portyanském smyslu". Překlad: Katzovo pojetí je fenomenální nesmysl.6 I kdyby tento důkaz podporoval Katzovu ústřední tezi, což není pravda, dokázal by pouze to, že Holocaust má jedinečné vlastnosti. Jinak by to byl zázrak. Chaumont soudí, že Katzova studie je ve skutečnosti více méně "ideologie" maskovaná za "vědu". 7

Pouze bleší skok odděluje tvrzení o jedinečnosti Holocoaustu od tvrzení, že Holocaust nemůže být racionálně pochopen. Pokud je Holocaust historicky bezprecendentní, musí stát nad historií a nemůže být historií pochopen. Tedy, Holocaust je jedinečný protože je nevysvětlitelný a je nevysvětlitelný protože je jedinečný.

Tato mystifikace, nazývaná Novickem "posvěcení Holocaustu", je nejčastěji používána Elie Wieselem. Jak Novick správně zpozoroval, pro Wiesela je Holocaust vlastně náboženská "záhada". Tím Wiesel notuje, že Holocaust "vede do temnot", "neguje všechny odpovědi", "vede mimo historii, pokud ne za ní", "vzdoruje jak znalosti tak popisu", "nemůže být vysvětlena nebo zviditelněna", není "nikdy pochopena ani přenesena", označuje "destrukci historie" a "mutaci kosmického měřítka". Pouze kněz který ho přežil (čti: pouze Wiesel) je kvalifikován, aby odhalil jeho záhadu. A navíc, jak Wiesel doznává, je "nesdělitelná"; "nemůžeme o ní ani mluvit". A tak, za standardní mzdu 25 000 dolarů (plus limusina s řidičem), Wiesel učí, že "tajemství pravdy" Auschwitzu "je v tichu". 8

Racionální pojetí Holocaustu znamená z tohoto pohledu jeho popření. Protože racionalita popírá jedinečnost a záhadu Holocaustu. A srovnání Holocaustu s utrpením jiných naplňuje, podle Wiesela, "úplnou zradu židovské historie". 9 Před několika lety byla parodie New Yorkských plátků nazvána: "Michael Jackson, 60 milionů jiných zemře během nukleárního Holocaustu." Literární stránka obsahovala zlostný protest Wiesela: "Jak se někdo odvažuje nazývat to, co se stane v budoucnosti, Holocaustem? Existuje jen jeden Holocaust…" Ve svých pamětech Wiesel, jako důkaz toho že život tropí hlouposti, napomíná Shimina Perese za řeč s  "rozpaky o 'dvou holocaustech' dvacátého století: Auschwitz a Hirošima. To by neměl". 10 Oblíbené Wieselovo heslo říká, že "universalita Holocaustu spočívá v jeho jedinečnosti" 11 Ale pokud je nesrovnatelně a nepochopitelně jedinečný, jak potom může mít Holocaust univerzální dimenzi?

Debata o jedinečnosti Holocaustu je sterilní. A opravdu, pochybnosti o jedinečnosti Holocaustu mohou vést k "intelektuálnímu terorismu" (Chaumont). Použití normálních srovnávacích postupů vědeckého výzkumu nutně přináší tisíce výhrad k odvrácení obvinění z  "trivializace Holocaustu". 12

Podtext jedinečnosti Holocaustu tvrdí, že Holocaust je jedinečné zlo. Ať by bylo utrpení jiných jakékoliv, jednoduše není srovnatelné. Zastánci Holocaustu typicky popírají tento závěr, ovšem takové námitky nejsou upřímné.13

Ačkoliv tvrzení o jedinečnosti Holocaustu je intelektuálně neplodné a morálně diskreditující, stále přetrvává. Otázka je, proč? Na prvém místě, jedinečnost utrpení vyžaduje jedinečné nároky. Jedinečnost zla Holocaustu podle Jacoba Neusera, nejen odlišuje Židy od ostatních, ale přisuzuje Židům "nároky které nepřísluší jiným".

Pro Edwarda Alexandera je jedinečnost Holocaustu "morální kapitál"; Židé musí "nárokovat suverenitu" prostřednictvím tohoto "cenného vlastnictví".14

V důsledku toho jedinečnost Holocaustu - tento "nárok" na jiných, tento "morální kapitál" - slouží Izraeli jako alibi. "Jedinečnost židovského utrpení", jak navrhuje historik Peter Baldwin, "dává morální a emocionální právo Izraeli dělat cokoliv … jiným národům".15 A tak podle Nathana Glazera Holocaust, zvláštní odlišnost Židů dává Židům "právo pokládat se za zvláště ohrožené a zvláště oprávněné pro jakékoliv úsilí, které je nezbytné pro jejich přežití"16 (zdůraznění podle originálu). Cituji obvyklý případ: "jakékoliv rozhodnutí Izraele o vývoji jaderných zbraní je důsledkem spektra Holocaustu".17 Jako by se jinak Izrael nestal nukleárním.

Je tu ještě jeden faktor. Nárok na jedinečnost Holocaustu je nárokem na jedinečnost Židů. Ne utrpení Židů, ale to, že trpěli Židé je to, co činí Holocaust unikátním. Nebo: Holocaust je speciální, protože Židé jsou speciální. A tak Ismar Schorsch, kancléř Židovského teologického semináře, se vysmívá nároku na jedinečnost Holocaustu jako "hrůzné světské verzi vyvolenosti".18 Stejně jako je důrazný ve věci jedinečnosti Holocaustu je Wiesel důrazný ve věci jedinečnosti Židů. "Cokoliv kolem nás je jiné." Židé jsou ontologicky výjmeční.19 Označením nenávisti Gojů k Židům Holocaust svědčí nejen o jedinečnosti utrpení Židů, ale o jedinečnosti Židů.

V průběhu a po skončení Druhé světové války, jak říká Novick, "by kdokoliv z (US) války - a těžko někdo mimo ní, Žid či Goj, rozuměl frázi 'zřeknutí se Židů'". Opačně je tomu po červnové válce 1967. "Světové mlčení", "nezájem světa", "zřeknutí se Židů", taková témata se stala základem "Holocaustové rozpravy".20

Podle židovských dogmat v rámeci Holocaustu se Hitlerovo Konečné řešení změnilo na nenávist Gojů k Židům na přechodu tisíciletí. Židé umírali, protože všichni Gojové, ať už jako pachatelé nebo pasivní kolaboranti, chtěli aby zemřeli. "Svobodný a civilizovaný svět" podle Wiesela hnal Židy "pod katovu sekeru. Byli tu zabijáci - vrahové - a byli tu ti, kteří mlčeli".21 Historický důkaz o vražedných choutkách Gojů neexistuje. Těžkopádná snaha Daniela Goldhagena o důkaz jedné z variant jsou tvrzení v práci Hitler's Willing Executioners (Hitlerovi dobrovolní kati) se stává spíše komickou.22 Její politický účel je ovšem jasný. Lze mimochodem poznamenat, že "věčná antisemitská teorie" je pohodlná pro antisemity. Jak říká Arendt v práci The Origins of Totalitarianism (Původ totalitarismu), "že tato doktrína byla převzata profesionálními antisemity jako podstatata věci; dává nejlepší možné alibi pro všechny hrůzy. Pokud je pravda že lidstvo požaduje vraždění Židů po více než dva tisíce let, zabíjení Židů je normální, dokonce humánní, okupace a nenávist k Židům jsou oprávněné a nevyžaduje zdůvodnění. Více překvapující aspekt tohoto vysvětlení je fakt, že byl akceptován mnoha nezaujatými historiky a též značným počtem Židů". 23

Holocaustové dogma o věčné nenávisti posloužilo jak k oprávnění nutnosti židovského státu, tak ke zdůvodnění nepřátelství vůči Izraeli. Židovský stát je jedinou ochranou proti příštímu (nevyhnutelnému) výbuchu vražedného antisemitismu; naopak vražedný antisemitismus je za každým útokem a každým obranným manévrem proti židovskému státu. Aby vysvětlila kritiku Izreale, spisovatelka fantastiky Cynhia Chicková má pohotově odpověď: "Svět chce vymazat Židy … svět chce opět vymazat Židy". 24 Pokud si celý svět přeje smrt Židů, je div, že jsou stále naživu - a netrpí, jako většina lidstva, hladem.

Toto dogma dávalo též úplné oprávnění Izraeli: Úmyslem Gojů je vždy vraždění Židů, Židé mají plné právo se bránit jakoukoliv formou. Toto dogma též dává plné oprávněná existence Izraele: Cokoliv je pro Židy výhodné je možno použít, včetně mučení a agrese, to vše je součástí legitimné sebeobrany. Boas Evron na základě rozšíření poučení z Holocaustu na věčnou nenávist Gojů konstatuje, že to "skutečnně odpovídá úmyslné formě paranoi… Tato mentalita … předem přehlíží nelidské zacházení s Gojy, podle převládající mytologie, že 'všichni lidé kolaborovali s nacismem na destrukci Židů', a tedy cokoliv je Židům povoleno v jejich vztahu k jiným lidem."25

V rámci filosofie Holocaustu není antisemitismus Gojů jen nevykořenitelný, ale i  iracionální. Při sledování analýzy klasických sionistů, nemluvě o standardním výkladu, Goldhagen rozebírá antisemitismus jako "odloučený od skutečných Židů", "v podstatě není odpovědí na jakékoliv konkrétní rozbor skutečných židovských aktivit", a  "nezávislý na židovské podstatě a aktivitě". Mentální patologie Gojů, jejíž "hostitelská doména" je "v mysli". (zdůraznění podle originálu). Na základě "iracionální argumentace" antisemité podle Wiesela "jednoduše odmítají fakt existence Židů".26 "Nejenže to co Židé dělají nebo nedělají nemá nic společného s antisemitismem" konstatuje kriticky sociolog John Murray Cuddihy, "ale jakýkoliv pokus vysvětlovat antisemitismus je sám o sobě formou antisemitismu!" (zdůrazněno podle originálu)27 Závěrem samozřejmě není, že antisemitismus je oprávněný, ale že se antisemitismus vyvinul v určitém historickém kontextu a je podřízen hře zájmů. "Nadaná a dobře organizovaná a velmi úspěšná menšina může vyvolat konflikty, které vyplývají ze skutečných meziskupinových napětí." zdůrazňuje Ismar Schorch, tyto konflikty jsou často "zabaleny do antisemitských stereotypů".28

Iracionální podstata gojského antisemitismu je důsledkem iracionální podstaty Holocaustu. Rozuměj, Hitlerovo Konečné řešení jednoznačně postrádá racionální jádro - "bylo to zlo samo o sobě", "bezúčelné" masové vraždění; Hitlerovo Konečné řešení je kulminací Gojského antisemitismu; proto Gojský antisemitismus je ve své podstatě iracionální. Samy osobě i v souvislostech nesnesou tyto předpoklady dokonce jakoukoliv diskusi.29 Politicky je ovšem tento argument vysoce zneužitelný.

Označením Židů za totálně neobvinitelné osvobozuje Holocaust Izrael a americké Židy od zákonné kritiky. Arabské nepřátelství, afro-americké nepřátelství: to "v základě nejsou odpovědi na objektivní vyhodnocení židovských aktivit" (Goldhagen).30 Wiesel tvrdí o persekuci Židů: " po dva tisíce let … jsme byli stále pronásledováni… Proč? Z žádného důvodu." O arabském nepřátelství k Izraeli? "Pro to co jsme a co naše vlast Izrael představuje - srdce našeho života, sen našich snů - když se pokoušejí naši nepřátelé nás zničit, dělají to tak, že zkoušejí zničit Izrael". O nepřátelství černých lidí k americkým Židům: "Lidé, kteří se námi nechali inspirovat, ale nemyslí na nás, nýbrž na nás útočí. Nacházíme se ve velmi nebezpečné situaci. Jsme opět obětními beránky z mnoha stran… Pomohli jsme černým; vždy jsme jim pomáhali…. Je mi líto černých. Je jedna věc, kterou by se měli od nás naučit, a to je vděčnost. Nikdo na světě nezná vděčnost tak jako my; jsme vždy vděční."31 Stále trestáni, stále nevinní: to je zátěž Židovské existence. 32

Dogma spojené s Holocaustem o věčné gojské nenávisti též ospravedlňuje doplňkové dogma o jedinečnosti. Stejně jako Holocaust označuje nenávist Gojů na přelomu tisíciletí, persekuce Gojů v rámci Holocaustu byla téměř náhodná a persekuce Gojů je v historii pouhou episodou. Z jakéhokoliv hlediska bylo tedy utrpení Židů během Holocaustu jedinečné.

Konečně, utrpení Židů bylo jedinečné, protože Židé jsou jedineční. Holocaust byl jedinečný, protože nebyl racionální. A tedy jeho hybná síla byla převážně iracionální, ne příliš lidská, vášeň. Nežidovský svět nenáviděl Židy ze žárlivosti, ze závisti: odpor antisemitismu je podle Nathana a Ruth Ann Perlmutterové vznikl z  "Gojské závisti a žárlivosti na židovskou úspěšnost na trhu ve srovnání s křesťany … velký počet méně dokonalých Gojů nesnáší malý počet dokonalejších Židů." 33 Třebaže neaktivně, Holocaust tak potvrzuje vyvolenost Židů. Protože Židé jsou lepší nebo úspěšnější, trpí zlobou Gojů, kteří je vraždí.

V jedné odbočce Novick uvažuje "čím by bylo řečnění o Holocaustu v Americe!, kdyby Elie Wiesel nebyl jeho "hlavním tlumočníkem"?34 Není těžké najít odpověď: Před červnem 1967 zněla mezi americkými Židy zpráva Bruna Bettelheima, který přežil koncentrační tábor. Po červnové válce byl Bettelheim odsunut stranou ve prospěch Wiesela. Wieselova význačnost spočívala v jeho ideologické funkci. Jedinečnost židovského utrpení/jedinečnost Židů, vždy vinní Gojové/vždy nevinní Židé, nepodmíněná obrana Izraele/nepodmíněná obrana židovských zájmů: Elie Wiesel - to je Holocaust.

Vzhledem k pouhé artikulaci dogmat Holocaustu je většina literatury o Hitlerově Konečném řešení nepoužitelná jako vědecká studie. Opravdu, celá hromada studií Holocaustu je opakováním nesmyslů, pokud to není naprostý podvod. Zvláště odpudivé je kulturní prostředí, ve kterém přežívá literatura Holocaustu.

První velkou Holocaustovou mystifikací byl The Painted Bird (Nakreslený pták), polského emigranta Jerzy Kosinskiho.35 Kniha je "napsána v angličtině", jak vysvětluje Kosinski, takže "mohu psát klidně, bez citových vedlejších významů, které něčí mateřský jazyk vždy obsahuje". Ve skutečnosti, celé části části, které opravdu napsal - nerozřešená otázka - byly napsány polsky. Kniha má údajně být Kosinskiho autobiografickým líčením jeho putování jako osamělého dítěte polským venkovem během Druhé světové války. Ve skutečnosti Kosinski žil během války se svými rodiči. Motivem knihy je sadistické sexuální mučení páchané polskými rolníky. Čtenáři, kteří četli knihu před její publikací, se jí vysmívali jako "pornografii násilí" a "produkt mysli posedlé sadomasochistickým násilím". Ve skutečnosti si Kosinski vymyslel téměř všechny patologické epizody, které popisuje. Kniha zobrazuje polské rolníky se kterými žili jako zhoubné antisemity. Vykřikují "bijte Židy". "Bijte bastardy". Ve skutečnosti polští rolníci skrývali rodinu Kosinských i když si byli plně vědomi jejich židovství a hrůzných důsledků, kterým se vystavovali, kdyby byli odhaleni.

Ve své recenzi v New York Times Book Review, Elie Wiesel označil The Painted Bird za "jedno z nejlepších" obžalob nacistické éry, "napsané s hlubokou opravdovostí a citlivostí". Cynthia Ozicková později vychrlila, že "okamžitě" rozpoznala Kosinskiho autenticitu jako "Žida, který přežil, a svědka Holocaustu". Dávno po tom, kdy byl Kosinski odhalen jako suverénní literární podvodník, Wiesel pokračoval ve vršení pochval na jeho "význačný kus práce".36

The Painted Bird se stal základním textem Holocaustu. Je to bestseller, který dostává ceny, je překládán do mnoha jazyků, patří k povinné četbě na středních školách a na vysokých školách. V holocaustových kruzích je Kosinski nazýván "zlevněný Elie Wiesel". (ti, kdo si nemohou dovolit Wieselovy řečnické honoráře - "mlčení" nepřijde levněji - se obracejí na něj). I když byl nakonec odhalen investigativními novináři, byl Kosinski rozhodně hájen listem New York Times, který uvedl, že se stal obětí komunistického spiknutí. 37

Pozdější podvod, Fragments (Fragmenty) Binjamina Wilkomirskiho, 38 si nevybíravě vypůjčuje z Holocaustového kýče The Painted Bird. Stejně jako Kosinski i Wilkomirski portrétuje sám sebe jako osamělé přežívající dítě, které se stane němým, padne do sirotčince a teprve opožděně objeví, že je Žid. Stejně jako u příběhu The Painted Bird je hlavní myšlenka vyprávění Fragments jednoduchá, jako omezený hlásek naivního dítěte, což umožňuje, aby časový rámec a  jména míst zůstala vágní. Stejně jako u vyprávění The Painted Bird, vrcholí každá kapitola Fragments v orgiích násilí. Kosinski presentuje The Painted Bird jako "pomalé rozmrzání mysli"; Wilkomirski presentuje Fragments jako "obnovenou paměť".39

Jako mystifikace vystřižená s kusu látky jsou Fragments nicméně archetypem Holocaustových pamětí. Ty jsou nejprve stavěny na koncentračních táborech, kde každý strážný je pomatené sadistické monstrum, které radostně rozbíjí lebky židovských novorozenců. Avšak klasické paměti z nacistických koncentračních táborů odpovídají zkušenostem veteránky z Auschwitsu Dr. Elly Ligens-Reinerové: "Bylo tam málo sadistů. Ne více než pět nebo deset procent". 40 Vždypřítomný německý sadismus ovšem figuruje v Holocaustové literatuře. Poskytuje tak dvojí službu, jednak "dokumentuje" jedinečnou iracionalitu Holocaustu a zároveň fanatický antisemitismus pachatelů.

Zvláštností Fragments je zobrazení života ne během, ale po Holocaustu. Po adopci švýcarskou rodinou malý Binjamin prožije ještě nová trápení. Dostane se do světa odpíračů Holocaustu. "Zapomeň na to - to je zlý sen" říká jeho matka. "To byl pouze zlý sen… Už na to nikdy nesmíš myslet." "Tady v této zemi", rozčiluje se, "každý stále říká, že na to mám zapomenout, že se to nikdy nestalo, pouze se mi to zdálo. Ale vědí o tom!"

Dokonce ve škole "mi chlapci ukazují pěsti a vřískají: 'On blouzní, nic takového není. Lhář! On je blázen, šílenec, idiot.' "(Mezi námi, měli pravdu) Tloukli ho pěstí, zpívali antisemitské popěvky, všechny gojské děti se spojily proti ubohému Bejiminovi, zatímco dospělí se neustále posmívali: Ty si to maluješ!"

Dohnán ubohou beznadějí, Binjamin dosáhne Holocaustového prozření. Koncentrační tábory stále existují - pouze skryté a dobře maskované. Svlékli si uniformy a oblékli si krásné šaty, aby nebyli k rozpoznání…. Jen jim dej tu nejmenší možnou záminku že bys mohl být Žid - a ty to cítíš: jsou to ti samí lidé, jsem si tím jist. Mohou stále zabíjet, i když nemají uniformy."

Fragments jsou spíše než hold dogmatům Holocaustu kouřící pistole. I ve Švýcarsku - neutrálním Švýcarsku - chtějí všichni Gojové zabíjet Židy.

Fragments je široce vychvalovaná klasika Holocaustové literatury. Byla přeložena do spousty jazyků a vyhrála Židovskou národní knižní cenu, cenu Jewish Quarterly a cenu Prix de Memoire de la Shoah. Jako hvězda mezi písemnostmi, hlavní téma Holocaustových konferencí a seminářů, zřizovatel fondu pro Pamětní muzeum Holocaustu Spojených Států se Wilkomirski rychle stal výstavním kouskem Holocaustu.

Když prohlásil Fragments za malý mistrovský kousek, stal se Daniel Goldhagen hlavním Wilkomirskiho akademickým šampiónem. Více znalí historici jako Raul Hilberg ovšem záhy označil Fragments za podvod. Hilberg též položil po odhalení podvodu správné otázky: "Jak se tato kniha dostala jako paměti do několika nakladatelství? Jak to mohlo Wilkomirskému přinést pozvání do US Pamětního muzea Holocaustu a uznávaných universit? Jak se stalo, že jsme neprovedli slušnou kontrolu kvality, když se kniha stala materiálem k hodnocení Holocaustu k publikaci?"41

Jak se později ukázalo, Wilkomorski, napůl blázen, napůl šarlatán, strávil celou válku ve Švýcarsku. Není dokonce ani Žid. Poslechněte si ale posmrtné ocenění Holocaustovým průmyslem:

Arthur Samuelson (vydavatel): Fragments "je půvabná chytrá kniha. Je to podvod, pouze pokud ji pokládáte za literaturu faktu. Vydám ji znovu, v kategorii fantastiky. Možná že není pravdivá - potom je to skvělý spisovatel!"

Carol Brown Janeway (vydavatel a překladatel): "Jestli se námitky ukáží … jako oprávněné, potom to co nejsou ve vydání empirické fakty nemůže být ověřováno, ale duchovní fakta musí být uvážena. To, co bude požadováno, je prověřeni duší, a to není možné."

Dále Israel Gutman je ředitel Yad Vashemu a profesor Holocaustu na Hebrejské universitě. Je též bývalým vězněm Auswitzu. Podle Gutmana "není důležité" zda Fragments je podvod. "Wilkomirski napsal příběh, který byl hluboce prožit. je někým, komu žije tento příběh dlouho v duši. Bolest je autentická".Takže není podstatné, zda prořil válku v koncentračním táboře nebo ve švýcarské salaši. Wilkomirski není podvodník, pokud jeho "bolest je autentická": to říká vězeň z Auswitzu, ze kterého se stal expert na Holocaust. Ostatní si zaslouží opovržení; pane Gutmane, to je škoda.

List The New Yorker nazval své odhalení Wilkomirského podvodu "Krádež Holocaustu". Včera byl Wilkomirsky oslavován za své pohádky o gojském zlu, nyní je tepán jako zlý Goj. Pravda, Wilkomirski zkonstruoval svou Holocaustovou minulost, ale důležitější je pravda, že Holocaustový průmysl, vystavěný na podvodné špatné interpretaci historie pro ideologické účely, byl ochoten oslavovat Wilkomorského konstrukci. Byl Holocaustovým "pozůstalým" čekajícím na své objevení.

Když v říjnu 1999 německý vydavatel Wilkomorského stahoval Fragments s knižních obchodů, nakonec veřejně potvrdil, že nejde o židovského sirotka, ale o ve Švýcarsku narozeného muže jménem Bruno Doessekker. Po informaci že hra je skončena, Wilkomorski vzdorovitě zahřímal "Jsem Binjamin Wilkomorski!" Ani ne o měsíc později odstranil americký vydavatel Schocken Fragments ze seznamu svých publikací.42

Uvažme nyní další typ Holocaustové literatury. Typickým znakem této literatury je prostor daný "arabské propojení". Ačkoliv Mufti z Jeruzaléma nesehrál "žádnou významnou roli v Holocaustu", jak informuje Novick, čtyřdílná Encyclopedia of the Holocaust (Encyklopedie Holocaustu) (vydal Israel Gutman) mu dala "hvězdnou roli". Muftimu je též kladena značná vina v Yad Vashemu: "Návštěvník by měl učinit závěr", píše Tom Segev, "že je mnoho společného mezi nacistickými plány na zničení Židů a arabským nepřátelstvím k Izraeli". A ve vzpomínkové tryzně celebrované duchovenstvem reprezentujícím všechna náboženská vyznání Wiesel zaznamenal pouze přítomnost muslimského kadi: "Nezapomínáme na … Muftiho Hajj Amin el-Husseini z  Jerusalema, přítele Heinricha Himmlera?" Mimochodem, pokud Mufti figuroval v Hitlerově Konečném řešení, je podivné, že ho Izrael nepohnal ke spravedlnosti jako Eichmana. Po válce žil volně v těsném sousedství v Libanonu.43

Speciálně bezprostředně po nešťastném Izraelském vpádu do Libanonu v roce 1982, jak tvrdí oficiální izraelská propaganda, byl spuštěn zničující útok izraelských "nových historiků", kteří zoufale hledali, jak zašpinit Araby nacismem. Známý historik Bernard Lewis dokázal věnovat celou kapitolu své krátké historie antisemitismu a celé tři stránky své "stručné historii posledních 2000 let" středního východu arabskému nacismu. V liberálním extrému Holocaustového spektra připustil Michael Berenbaum, že "kameny házené palestinskou mládeží rozezlených izraelskou přítomností … nejsou synonymy nacistického násilí proti bezbranným židovským civilistům".44

Posledním výztřelkem Holocaustu je práce Daniela Jonaha Goldhagena Hitler's Willing Executioners (Hitlerovi dobrovolní kati). Každý významný názorový časoopis oriskl jednu nebo více recenzí během týdne, kdy práce vyšla. The New York Times uvedl několik poznámek, které oslavují Goldhagenovu knihu jako "jednu z těch vzácných prací, které si zaslouží označení mezník" (Richard Bernstein). Po prodeji půl milionu výtisků a překladu do 13 jazyků byla kniha Hitler's Willing Executioners oslavována v magazínu Time jako kniha, o které se "nejvíce mluví" a druhá nejlepší literatura faktu v roce.45

Se zdůrazněním "významného výzkumu" a "bohatství důkazů … s ohromující podporou dokumentů a faktů" Elie Wiesel označil Hitler's Willing Executioners za "děsivý příspěvek k porozumění a chápání Holocaustu". Israel Gutman ji pochválil za "formulující nové zřejmě ústřední otázky", které "hlavní proud výzkumu Holocaustu" ignoroval. Po nominaci na Katedru Holocaustu Hardvardské university, ve dvojici s  Wieselem v národních mediích se Goldhagen stal rychle v Holocaustovém okruhu vždypřítomným.

Základní tezí Goldhagenovy knihy je standardní dogma Holocaustu: německý lid vedený patologickou nenávistí využil možnosti, kterou mu dával Hitler, k vraždění Židů. Přitom dokonce vůdčí Holocaustový spisovatel Yehuda Bauer, profesor na Hebrejské universitě a ředitel Yad Vashemu, bral občas toto dogma za své. Když zkoumal před několika lety mysl pachatelů, Bauer napsal: "Židé byli zabíjeni lidmi, kteří, do značné míry, k nim ve skutečnosti necítili nenávist…. Němci nemuseli nenávidět Židy aby je zabíjeli". Nyní, v poslední recenzi Goldhagenovy knihy, to vidí Bauer zcela jinak: "Nejradikálnější typy vražd vrcholily od roku 1930 dále…. Po vypuknutí Druhé světové války se ohromná většina Němců identifikovala s režimem a jeho antisemitskou politikou v takovém rozsahu, že nebyl problém naverbovat vrahy." Když byl tázán na tento nesoulad, Bauer odpověděl: "Nevidím žádný roz por mezi těmito dvěma tvrzeními".46

I když používá aparát akademické studie, není Hitler's Willing Executioners skoro nic jiného než přehled sadistického násilí. Nelze se divit, že Goldhagen důrazně prosazoval Wilkomirského: Hitler's Willing Executioners jsou Fragments plus poznámky pod čarou. Je plný špatné interpretace výchozího materiálu a vnitřních rozporů, proto Hitler's Willing Executioners nemá badatelskou hodnotu. V práci A Nation on Trial (Národ před soudem) Ruth Bettina Birnová a autor této knihy dokazují falešnost Goldhagenova podnikání. Pozdější spory instruktivně osvětlují vnitřní rozpory Holocaustového průmyslu.

Birnová, první vůdčí světová autorita na archivy, na které se Goldhagen odvolával, prvá publikovala kritické připomínky v Cabridgeském Historical Journal. Goldhagen odmítl nabídku časopisu k vyvrácení připomínek a místo toho najal výkonnou londýnskou právnickou firmu a žalovali Birnovou a vydavatele Cambridge University Press za "mnoho vážných urážek na cti". Golhagenovi právníci požadovali omluvu, stažení článku a  slib od Birnové, že nebude svou kritiku opakovat pod pohrůžkou, že "jakékoliv zveřejnění z vaší strany jako důsledek tohoto dopisu povede k dalšímu ztížení postihu".47

Nedlouho potom, kdy autor této knihy publikoval stejně kritické závěry v New Left Review, Metropolitan, nakladatelství Henryho Holta, souhlasilo s publikací obou esejí jako knihy. Na úvodní stránce Forward varoval, že Metripolitan "právě připravuje vydání knihy Normana Finkelsteina, notorického oponenta státu Izrael". Časopis Forward je hlavní hybnou silou "Holocaustové korektosti" ve Spojených státech.

Vedoucí ADL žádal Holta zastavit publikaci knihy, protože "Finkelsteinova křiklavá předpojatost a nerozvážná tvrzení … jsou nevratně zpochybněna jeho antisionistickýmí postoji". "Otázka není, zda je Gildhagenova disertace pravdivá nebo nepravdivá, ale o tom, co je 'legitimní kritika' a co přesahuje meze". 48

"V tom, zda Goldhagenova disertace je správná nebo špatná", odpovídá společnice vydavatelství Metropolitan Sara Bershtelová, "je přesně problém".

Leon Wieseltier, literární vydavatel proizraelského časopisu New Republic, intervenoval osobně Holtova presidenta Michaela Naumanna. "Vy nevíte, kdo je to Finkelstein. On je jed, je odporný sebe-nenávidící Žid, je něco, co najdete pod kameny." Nazývaje Holtovo rozhodnutí "ostudou", Elan Steinberg, výkonný ředitel Světového židovského kongresu, vyslovil názor "Jestliže chtějí být sběrateli odpadků, měli by si obléct metařské uniformy."

"Ještě nikdy jsem nezažil", připomínal později Naumann, "podobný pokus zainteresovaných stran veřejně vrhat stíny na připravovanou publikaci". Prominentní izraelský historik a novinář Tom Segev konstatoval v listu Haaretz že tato kampaň byla na pokraji "kulturního terorismu".

Birnová, hlavní historička Sekce válečných zločinů a zločinů proti lidskosti kanadského ministerstva spravedlnosti, byla vzápětí podrobena útoku kanadských židovských organizací. S tvrzením, že já jsem "prokletím obrovské většiny Židů na tomto kontinentě" Kanadský židovský kongres (CJC) odsoudil spolupráci Birnové při vzniku knihy. Aby přitlačil Birnovou prostřednictvím jejího zaměstnavatele, CJC zaslal protest na Ministerstvo spravedlnosti. Tato stížnost s připojenou zprávou CJC nazývající Birnovou "příslušnicí zločinné rasy" (narodila se v Německu) vedlo k jejímu oficiálnímu vyšetřování.

Dokonce i po publikaci knihy nepřestaly osobní útoky. Goldhagen tvrdil, že Birnová, která učinila z obžaloby nacistických válečných zločinů své celoživotní dílo, byla nositelkou antisemitismu, a že já jsem měl názor, že oběti nacistů, včetně mé vlastní rodiny, a smrti Goldhagenových kolegů z harvardského Centra evropských studií, Stanley Hoffman a Charles Maier, jsou stejně závažné.49

Časopis The New Republic označil obvinění z cenzury za "kachnu" a tvrdil, že "je rozdíl mezi cenzurou a dodržováním standardů".ráce A Nation on Trial (Národ před soudem) získal podporu hlavních historiků nacistického holocaustu, včetně Raula Hilberga, Christophera Browninga a Iana Kershawa. Stejní učenci jednotně odsoudili Goldhagenovu knihu; Hilberg ji nazval "bezcennou". Standardy, vskutku.

Uvažte konečný obraz: Wiesel a Gutman podpořil Goldhagena, Wiesel podpořil Kosinskiho, Gutman a Goldhagen podpořili Wilkomirskiho. Spojte si ty obrazy, získáte obraz Holocaustové literatury.

Přes rozsáhlou bombastickou reklamu neexistuje žádný důkaz, že popírači Holocaustu mají ve Spojených státech více vlivu, než zastánci ploché Země. Vzhledem k nesmyslům chrleným denně Holocaustovým průmyslem není divu, že je tu tak málo skeptiků. Hlavní motiv stojící za tvrzením o široce rozšířeném popírání Holocaustu není těžké najít. Ve společnosti nasycené Holocaustem, jak jinak by ospravedlnili další musea, knihy, studijní plány, filmy a programy, které by vyčarovaly strašáka popírání Holocaustu? A tak uznávaná kniha Deborah Lipstadtové Denying the Holocaust (Popírání Holocaustu),50 stejně jako hloupě formulovaný průzkum Americké židovské komise pronikavě odsuzující popírání Holocaustu,51 byl vydán ve stejném okamžiku, kdy bylo otevřeno washingtonské Pamětní muzeum Holocaustu.

Kniha Denying the Holocaust ke aktualizovanou verzí traktů o  "novém antisemitismu". Aby dokumentovala šíři popíráni Holocaustu, Lipstadtová cituje plnou hrst kacířských publikací. Jejím ohniskem odporu je Arthur Butz, nula která učí elektrotechniku na Severozápadní universitě (Northwestern University) a která publikovala svou knihu The Hoax of the Twentieth Century (Mystifikace dvacátého století) v obskurním nakladatelství. Lipstadtová nazývá kapitolu o něm "V hlavním názorovém proudu". Pokud to není z lásky k Lipstadtové, nikdo dosud nokdy neslyšel o Arthurovi Butzovi.

Ve skutečnosti je jediným skutečným popíračem Holocaustu v hlavním proudu Bernard Lewis. Francouzský soud skutečně odsoudil Lewise za popírání genocidy. Ale Lewis popíral tureckou genocidu Arménů, ne nacistickou genocidu Židů, Lewis je proizraelský.52 Proto tento případ popírání holocaustu nemá ve Spojených státech řádnou odezvu. Turecko je spojencem Izraele, což dále celou záležitost zlehčuje - zmínky o genocidě Arménů jsou tedy tabu. Elie Wiesel a Rabi Arthur Hertzberg stejně jako AJC a Yad Vashem odmítli účast na mezinárodní konferenci o genocidě v Tel Avivu, protože akademičtí sponzoři přes námitky izraelské vlády zahrnuli jednání o arménském případu. Wiesel se též jednostraně rozhodl k bojkotu konference a podle Yehudy Bauera osobně loboval v Kongresu jiné, aby se nezůčastnili.53 Na požadavek Izraele US Holocaustová komise prakticky eliminoval zmínku o Arménech ve washingtonském Pamětním muzeu Holocaustu a židovští aktivisté v Kongresu zablokovali vzpomínkový den na arménskou genocidu.54

Odkaz na svědectví těch, kdo přežili, připomenutí role židovských kolaborantů, zmínka o tom, že Němci trpěli během bombardování Drážďan nebo že kteréhokoliv stát kromě Německa se dopustil zločinů během Druhé světové války - to vše je, podle Lipstadtové, důkazem popíráni Holocaustu.55 A jakákoliv zmínka o tom, že Wiesel profitoval z Holocaustového průmyslu, nebo jen podobné dotaz, je popíráním Holocaustu.56

Nejzákeřnější formou popírání Holocaustu je podle návrhu Lipstadtové, "nemorální ekvivalence": to je popírání jedinečnosti Holocaustu.57 Tento argument má netušené důsledky. Daniel Goldhagen tvrdí, že srbské akce v Kosovu "jsou, ve své podstatě, odlišné od akcí nacistického Německa, pouze ve stupni." 58 To činí Goldhagena "v podstatě" popíračem Holocaustu. Na druhé straně politického spektra izraelští komentátoři srovnávají srbské aktivity v Kosově s izraelskými akcemi v roce 1948 proti Palestincům.59 A tak, z Goldhagenova pohledu, Izrael se dopouští Holocaustu. Netvrdí to tesy již jen Palestinci.

Ne všechna revisionistická literatura - ať už je její politická motivace jakkoliv vulgární - je úplně neužitečná. Lipstadtová označuje Davida Irwinga "jedním z nejnebezpečnějších mluvčích popírání Holocaustu"(nedávno prohrál v Anglii svou soudní při s ní kvůli těmto a jiným tvrzením). Ale Irving, notorický příznivec Hitlera a sympatizant a německým nacionálním socialismem, přesto přinesl, jak zdůrazňuje Gordon Craig, "nezanedbatelný"příspěvek k naším znalostem o Druhé světové válce. Jak Bruno Mayer ve své důležité studii o Druhé světové válce, tak Raul Hilberg, citují publikace popírající Holocaust. "Pokud tito lidé chtějí mluvit, ať mluví", říká Hilberg. "To vede ty z nás, kteří provádějí výzkum, k přezkoumání toho, co jsme pokládali za obvyklé. Je to pro nás užitečné."60

Výroční Vzpomínkové dni Holocaustu jsou národními událostmi. Všech 50 států sponzoruje vzpomínkové slavnosti, často ve svých zákonodárných sborech. Asociace Holocaustových organizací má přes 100 členských Holocaustových organizací ve Spojených státech. Sedm hlavních Holocaustových muzeí je součástí americké krajiny. Centrem těchto památníků je US Pamětní muzeum Holocaustu ve Washingtonu.

První otázkou je, proč vůbec máme Muzeum Holocaustu s federální působností v národním kapitolu. Jeho přítomnost na washingtonském Mallu je vlastně nesrovnatelná s absencí muzea, které by připomínalo zločiny v průběhu americké historie. Představte si oprávněné obvinění z pokrytectví, kdyby Německo chtělo v Berlíně postavit Národní památník ne nacistické genocidy, ale amerického otrokářství nebo vyhubení nativních Američanů.61

"Musíme se úzkostlivě zdržet jakéhokoliv pokusu o indoktrinaci" napsal návrhář Muzea Holocaustu "jakékoliv manipulaci dojmů nebo emocí". Ale od koncepce až po dokončení je muzeum poznamenáno politikou.62 V rámci kampaně pro znovuzvolení zahájil Jimmy Carter projekt, aby uklidnil židovské poplatníky a voliče, znepokojené presidentovým uznáním "legitimních práv" Palestinců. Předseda Konference presidentů hlavních amerických židovských organizací, Rabbi Alexander Schindler, litující presidentovým uznáním palestinské humanity jako "šokující" iniciativou. Carter ohlásil plány na stavbu musea, zatímco premiér Menachem Begin byl na návštěvě Washingtonu a v Kongresu probíhala krutá bitva o vládou navržené vyzbrojení Saudské Arábie. V Muzeu se projevují i jiné politické vlivy. Potlačuje křesťanský základ evropského antisemitismu aby neurazil významné voliče. Zlehčuje diskriminační americké imigrační kvóty před válkou, zveličuje roli Spojených států při osvobození koncentračních táborů a tiše přechází hromadné americké najímání nacistických válečných zločinců po skončení války. Hlavním poselstvím Muzea je, že "my" si ani nemůžeme představit, ani dopustit, podobné zlé skutky. Holocaust "je porušením základu amerického etosu", říká Michael Berenbaum v doprovodné knize muzea. "Vidíme, že [je] přestoupením a porušením všech základních amerických hodnot." Muzeum ukazuje sionistům, že Izrael je "odpovídající odpovědí nacismu" se závěrečnou scénou židovských vězňů bojujících za vstup do Palestiny.63

Politikaření začíná dokonce před tím, než přestoupíme práh muzea. Je umístěno na náměstí Raoula Wallenberga. Wallenberg, švédský diplomat, je oslavován, protože zachránil tisíce Židů a skončil v sovětském vězení. Spřátelený švédský hrabě Folke Bernadotte není oslavován, přestože též zachránil tisíce Židů, ale bývalý izraelský premiér Yitzak Shamir na něj objednal atentát, protože byl příliš pro-arabský".64

Jádrem problému politiky Musea Holocaustu je ovšem v tom koho připomínat. Byli Židé jedinými obětmi Holocaustu, nebo mají být i ostatní, kteří zahynuli, zahrnuti mezi oběti?65 Během stadia plánování muzea Elie Wiesel (společně s Yahudou Bauerem z Yad Vashemu) vedl útok, aby byli připomenuti jen Židé. Pokládán za "neoddiskutovatelného experta na období Holocaustu" argumentoval Wiesel houževnatě za výlučnost židovských obětí. "Jako vždy začali s Židy", říkal obvykle, "a jako vždy se nezastavili na samotných Židech." 66 I když to nebyli Židé ale komunisté, kdo byli prvními obětmi, a ne Židé ale handicapovaní, kdo byli prvými obětmi nacismu.67

Ospravedlnění přednostní genocidy Cikánů je hlavní problematickou výzvou Muzea Holocaustu. Nacisté systematicky zavraždili až půl milionu Cikánů, což je v proporcích stejná ztráta jako u genocidy Židů.68 Holocaustoví spisovatelé jako Yehuda Bauer tvrdí, že Cikáni nepatří mezi oběti stejného náporu genocidy jako Židé. Respektovaní historici holocaustu jako Henry Friedlander a Raul Hilberg ovšem tvrdí, že mezi ně patří.69

Za marginalizací genocidy Cikánů se skrývá několik důvodů.

Za prvé:nelze jednoduše srovnávat ztrátu cikánského a židovského života. Vysmívaje se požadavku cikánské representace v Americké Holocaustové vzpomínkové radě jako "fanfarónství", výkonný ředitel Rabbi Seymour Siegel pochyboval, zda Cikání vůbec existují jako lidé: "Musí existovat nějaké poznávací znak nebo potvrzení cikánských lidí . . . pokud vůbec taková věc existuje." Ale připouští, že "existovaly za nacistů prvky utrpení". Edwar Linenthal vzpomíná na cikánské zástupce v radě jako na "hlubokou nedůvěru" rady "živené jasným důkazem, že někteří členové rady viděli účast Rómů v radě stejně, jako se rodina dívá na nevítané, problémové příbuzné". 70
Za druhé:potvrzení cikánské genocidy znamená ztrátu výsadního postavení Židů v souvislosti s Holocaustem s odpovídající ztrátou židovského "morálního kapitálu",
Za třetí:pokud by nacisté perzekuovali Cikány a Židy stejným způsobem, potom by dogma o tom, že Holocaust znamená na přechodu tisíciletí gojskou nenávist k Židům stalo jasně neudržitelným. Rovněž, pokud by gojská závist podpořila genocidu Židů, podporovala by závist i genocidu Cikánů? Ve stálé expozici muzea mají gojské oběti pouze symbolický význam. 71
Nakonec,politická agenda Muzea Holocaustu byla též zaměřena na arabsko-izraelský konflikt. Než se stal ředitelem muzea, Walter Reich napsal oslavnou recenzi na podvodnou práci From Time Immemorial (Od pradávných časů) Joana Pererse, která tvrdí, že Palestina byla před sionistickou kolonizací doslova prázdná.72 Na nátlak vlády byl Reich donucen resignovat po odmítnutí přivítat Yasira Arafata, nyní servilního spojence USA, při návštěvě muzea. Po nabídce místa zástupce ředitele byl Holocaustový teolog Johm Roth donucen k resignaci kvůli minulé kritice Izraele. Při odmítnutí knihy, kterou muzeum původně podporovalo, protože obsahovala kapitolu Bena Morrise, prominentního izraelského kritika Izraele, se Martin Lerman, šéf muzea, netajil tím, že "Postavit toto muzeum proti Izraeli - to není myslitelné".73

Bezprostředně po izraelských hrozivých útocích na Libanon v roce 1996, který vyvrcholil masakrem více než sta civilistů v Kaně, si sloupkař listu Haaretz Ari Shavit povšiml, že Izrael může cokoliv činit beztrestně, protože "máme Společnost proti pomluvám (ADL), … a Yad Vashem a Muzeum Holocaustu".74


Poznámky:

1 Boas Evron, "Holocaust: The Uses of Disaster," in Radical America (July - August 1983), 15.

2 Pro odlišení Holocaustové literatury od studií nacistického holocaustu viz Finkelstein a Birn, Nation, část 1, sekce 3.

3 Jacob Neusner (ed.), Judaism in Cold War America, 1945 - 1990, v. ii: In the Aftermath of the Holocaust (New York: 1993), viii.

4 David Stannard, "Uniqueness as Denial," in Alan Rosenbaum (ed.), Is the Holocaust Unique? (Boulder: 1996), 193.

5 Jean-Michel Chaumont, La concurrence des victimes (Paris: 1997), 148 - 9. Chaumontova diskuse o oddělení "jedinečnosti Holocaustu" je husarským kouskem. Přesto jeho základní myšlenka není přesvědčivá, přinejmenším pro americkou scénu. Podle Chaumonta byl fenomén Holocaustu nastartován opožděnou vzpomínkou těch, kdo přežili, na minulé utrpení. Bývalí vězni tse těžko podíleli na jeho počáteční ústřední pozici.

5a Pozn. překladatele: Následující text je přeložen pokud možno doslova tak, jak je uveden v  originále; překladatel mu zcela neporozuměl, proto překlad nemusí být přesný. Nepřesnost překladu může vyplývat též z toho, že podkladem byl text získaný prostřednictvím Internetu a pravděpodobně získaný pomocí skeneru a počítačového převodu na text, proto některé symboly nemusí odpovídat originálu. Následující Finkelsteinova interpretace textu by měla být přesná.

6 Steven T. Katz, The Holocaust in Historical Context (Oxford: 1994), 28, 58, 60.

7Chaumont, La concurrence, 137

8 Novick, The Holocaust, 200 - 1, 211 - 12. Wiesel, Against Silence, v. i, 158, 211, 239, 272, v. ii, 62, 81, 111, 278, 293, 347, 371, v. iii, 153, 243. Elie Wiesel, All Rivers Run to the Sea (New York: 1995), 89. Informace o odměně za Wieselovu přednášku poskytnutá Ruth Wheatovou na Bnai Brith Lecture Bureau. "Slova jsou" podle Wiesela "forma horizontálního přístupu, zatímco mlčení nabízí vertikální přístup. Zapojíte se do toho." Skočil snad Wiesel na tuto přednášku s padákem?

9 Wiesel, Against Silence, v. iii, 146.

10 Wiesel, And the Sea, 95. Porovnejte si tyto dvě skutečnosti: Ken Livingstone, bývalý člen Labouristické strany, který kandidoval na londýnského starostu jako nezávislý, pobouřil Židy v Británii, když prohlásil, že globální kapitalismus přinesl stejně obětí jako Druhá světová válka. "Každý rok mezinárodní finanční systém zabije více lidí než Druhá světová válka, ale nejméně Hitler byl blázen, jak víte," … "Je útokem na všechny zavražděné a perzekuované Hitlerem", řekl John Butterfil, konservativní poslanec Parlamentu. Pan Butterfill též sdělil, že Livingstoneova obžaloba globálního finančního systému měla určitě antisemitský podtext.("Livingstone's Words Anger Jews," v International Herald Tribune, 13 April 2000)

Kubánský president Fidel Castro … obvinil kapitalistický systém, že pravidelně způsobuje úmrtí srovnatelná s Druhou světovou válkou tím, že ignoruje potřeby chudých. "Obrazy matek a dětí, které vidíme z celé oblasti Afriky pod bičem sucha a jiných katastrof nám připomínají nacistické koncentrační tábory". Při odkazu na procesy z válečnými zločinci po Druhé světové válce kubánský vůdce řekl: "Postrádáme Norimberk který by odsoudil ekonomický pořádek, ve kterém žijeme, kde každé tři roky umírá hlady a na choroby, u kterých existuje prevence, než zemřelo ve Druhé světové válce." … V New York City řekl Abraham Foxman, národní ředitel Společnosti proti pomluvám (ADL): "Chudoba je závažná, přináší bolest a může přinést smrt, ale není to Holocaust a nejsou to koncentrační tábory". (John Rice, "Castro Viciously Attacks Capitalism," in Associated Press, 13 April 2000)

11 Wiesel, Against Silence, v. iii, 156, 160, 163, 177.

12 Chaumont, La concurrence, 156. Chaumont též otvírá otázku, zda nepochopitelné zlo Holocaustu je slučitelné s doprovodným tvrzením, že jeho vykonavatelé byli zcela normální. (310)

13 Katz, The Holocaust, 19, 22. "Tvrzení že požadavek jedinečnosti Holocaustu není formou závistivého srovnání vede k systematickému rozdvojení jazyka", pozoroval Novick, "Věří snad někdo, … že požadavek jedinečnosti není nic jiného něž tvrzení o vyvolenosti?" (zdůraznění podle originálu) Novick si sám se smutkem dopřeje takové závistivé srovnání. Tak tvrdí, že ačkoliv je to v americkém kontextu morálně nepřípustné, "Ve Spojených státech je běžné opakované uplatňování toho, co kdokoliv udělal černým, nativním Američanům, Vietnamcům a jiným bledne ve srovnáni s Holocaustem." (The Holocaust, 197, 15)

14Jacob Neusner, "A 'Holocaust' Primer," 178. Edward Alexander, "Stealing the Holocaust," 15 - 16, v Neusner, Aftermath.

15 Peter Baldwin (ed.), Reworking the Past (Boston: 1990), 21.

16 Nathan Glazer, American Judaism, druhé vydání (Chicago: 1972), 171.

17 Seymour M. Hersh, The Samson Option (New York: 1991), 22. Avner Cohen, Israel and the Bomb (New York: 1998), 10, 122, 342.

18Ismar Schorsch, "The Holocaust and Jewish Survival," in Midstream (January 1981), 39. Chaumont přesvědčivě dokazuje, že požadavek jedinečnosti Holocaustu je založen na náboženském dogmatu vyvolenosti a současně jedině tak dává logický smysl. La concurrence, 102 - 7, 121.

19Wiesel, Against Silence, v. i, 153. Wiesel, And the Sea, 133.

20 Novick, The Holocaust, 59, 158 - 9.

21 Wiesel, And the Sea, 68.

22 Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners (New York: 1996). Jeho kritiku viz Finkelstein a Birn, Nation.

23 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: 1951), 7.

24 Cynthia Ozick, "All the World Wants the Jews Dead," in Esquire (November, 1974).

25 Boas Evron, Jewish State or Israeli Nation (Bloomington: 1995), 226 - 7.

26 Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, 34 - 5, 39, 42. Wiesel, And the Sea, 48.

27 John Murray Cuddihy, "The Elephant and the Angels: The Incivil Irritatingness of Jewish Theodicy," in Robert N. Bellah and Frederick E. Greenspahn (eds), Uncivil Religion (New York: 1987), 24. Dále k tomuto článku, viz jeho "The Holocaust: The Latent Issue in the Uniqueness Debate," in P.F. Gallagher (ed.), Christians, Jews, and Other Worlds (Highland Lakes, NJ: 1987).

28 Schorsch, The Holocaust, 39. Kromě toho, tvrzení že Židé jsou "talentovanou" menšinou je podle mého názoru též "nechutnou světskou verzí vyvolenosti".

29 Zatímco úplný výklad této věci by přesáhl rozsah tohoto článku, uvažme pouze prvé tvrzení. Hitlerova válka proti Židům, i pokud by byla iracionální (a to samo o sobě je složité), by se samo těžko stalo jedinečnou historickou událostí. Připomeňme např. ústřední myšlenku pojednání Josepha Schumpetera o imperialismu, který "neracionálně a iracionálně, čistě instinktivně inklinací k válce a výbojům sehrává významnou roli v historii lidstva … mnohé války - snad většina válek - byly vedeny bez odůvodněných a rozumných zájmů". (Joseph Schumpeter, "The Sociology of Imperialism," in Paul Sweezy (ed.), Imperialism and Social Classes [New York: 1951], 83)

30 Nedávná studie Alberta S. Lindemanna o antisemitismu, i když se vyhýbá Holocaustovému rámci, začíná předpokladem "Ať je síla mýtu jakákoliv, ne každá nenávist k Židům, individuální či kolektivní, byla založena na fantastických nebo chimérických představách o nich nebo na představách, které nemají žádný vztah k jakékoliv zjevné skutečnosti. Jako lidské bytosti byli Židé schopni stejně jako jakákoliv jiná skupina vzbuzovat nenávist v každodenním světském životě". (Esau's Tears [Cambridge: 1997], xvii)

31 Wiesel, Against Silence, v. i, 255, 384.

32 Chaumont vytváří hledisko, že Holocaustové dogma efektivně činí jiné zločiny přijatelnější. Trvání na zásadní nevinnosti Židů - tj. absence jakýchkoliv rozumných motivů k persekuci nebo dokonce jejich zabíjení - "předpokládá 'normální' status pro persekuci a zabíjení v jiných případech, což činí de facto oddělení bezpodmínečně netolerovatelných zločinů a zločinů a zločinů, s nimiž musíme a dokonce můžeme žít". (La concurrence, 176)

33 Perlmutters, Anti-Semitism, 36, 40.

34 Novick, The Holocaust, 351nl9.

35 New York: 1965. Odkazuji na James Park Sloan, Jerzy Kosinski (New York 1996), jako základ.

36 Elie Wiesel, "Everybody's Victim," in New York Times Book Renew (31 October 1965). Wiesel, All Rivers, 335. Ozickovo zd§raznění je podle Sloan, 304-5. Wieselův obdiv Kosinskiho nepřekvapuje. Kosinski chtěl analyzovat "nový jazyk", Wiesel "vytvořit nový jazyk" Holocaustu. Pro Kosinskiho "to, co leží mezi epizodami je jak jejich komentář, tak něco komentovaného epizodami". Pro Wiesela "prostor mezi kterýmikoliv dvěma slovy je větší než vzdálenost mezi nebem a zemí". Je takové polské přísloví pro takovou hloubku: !Od prázdna po vakuum". Oba tréž volně prokládají své ůvahy citacemi z Alberta Camuse, zřejmý příznak šarlatánství.Při vzpomínce, že Camus mu jednou řekl "Závidím vám Auschwitz" Wiesel pokračuje: "Camus si nemůže odpustit, že že nezná tuto majestátní událost, toto mystérium mystérií". (Wiesel, All Rivers, 321; Wiesel, Against Silence, v. ii., 133)

37 Geoffrey Stokes and Eliot Fremont-Smith, "Jerry Kosinski's Tainted Words," in Villa,qe Voice (22 Jume 1982). John Corry, "A Case History: 17 Years of Ideological Attack on a Cultural Target," v New York Times (7 November 1982). Na jeho obhajobu, Kosinski prodělal před svou smrtí jakýsi druh obrácení. Několik let mezi svým vystoupením a svou sebevraždou Kosinski litoval vyloučení nežidovských obětí z Holocaustu. "Mnoho severoamerických Židů má tendenci chápat to jako Shoah, jako čistě židovskou katastrofu. … Ale přinejmenším polovina světových Romů (nekorektně zvaných Cikáni), nějakých 2,5 milionu Polských katolíků, miliony sovětských občanů a různých národností byli též obětí této genocidy …" Byl též zastáncem "hrdinství Poláků", kteří ho "ukryli" "během Holocaustu" bez ohledu na svoje tzv. antisemitské "pohledy". Jerzy Kosinski, Passing By INew York: 1992], 165 - 6, 178 - 9) Na konferenci o Holocaustu na otázku co udělali Poláci pro záchranu Židů se rozhněvaně ptal? "A co udělali Židé pro záchranu Poláků?"

38New York: 1996. Jako podklad k Wilkomirskiho mystifikaci viz esp. Elena Lappin, "The Man With Two Heads," v Granra, no. 66, a Philip Gourevitch, "Stealing the Holocaust," v New Yorker (14 June 1999).

39 Jiným důležitým "literárním" vlivem na Wilkomorského je Wiesel. Srovnej tyto pasáže:

Wilkomirski "Viděl jsem její široce otevřené oči, a náhle vše z toho co jsem viděl, to viděly tyto oči též, uviděly vše co uviděly moje, věděly nekonečně více cokoliv jiného v této zemi. Znal jsem oči jako tyto, vídával jsem je tisíckrát, v koncentráku i později. Byly to Miliny oči. My děti jsme říkávaly jedno druhému těmato očima cokoliv. Ona to také znala, dívala se mi mýma očima přímo do srdce.

Wiesel: "Tyto oči - musím vám říci o jejich očích. Musím začít s tím, protože jejich oči tomu všemu předcházejí a všechno obsahují. Zbytek může počkat. Pouze ty potvrzují co již víte. Ale jejich oči - jejich oči planou typem neoddělitelné pravdy, která hoří a není vyčerpatelná. Tiše se před nimi stydíte a můžete pouze sklonit hlavu a přijmout rozsudek. Jediné co si přejete je vidět svět tak, jak ho vidíte vy. Jako dospělý člověk, člověk s moudrostí a  zkušeností,jste náhle nemohoucí a strašně ochuzení. Tyto oči vám připomínají vaše dětství, vaší situaci sirotka, působí, že ztrácíte veškerou víru v sílu jazyka. Tyto oči negují hodnotu slov; zbavují vás nutnosti mluvit." (The Jews of Silence [New York 1966], 3) Wiesel básní o "očích" na další jed a půl stránce. Jeho literární zručnost se srovnává s jeho ovládnutím protikladů. Na jednom místě Wiesel doznává, že "na rozdíl od mnohých liberálů věřím v kolektivní vinu", na jiném doznává "Zdůrazňuji, že nevěřím na kolektivní vinu." (Wiesel, Against Silence, v. ii, 134; Wiesel, And the Sea, 152, 23s)

40 Bernd Naumann, Auschwitz (New York: 1966), 91. Viz Finkelstein a  Birn, Nation, 67-8, pro důkladnější dokumentaci.

41 Lappin, 49. Hilberg vždy klade správné otázky. Z toho vyplývá jeho postavení vyvrhele v Holocaustové společnosti; viz Hilberg, The Politics of Memory, místy.

42 "Publisher Drops Holocaust Book," v New York Times (3 November 1999). Allan Hall and Laura Williams, "Holocaust Hoaxer7" in New York Post (4 November 1999).

43 Novick, The Holocaust, 158. Segev, Seventh Million, 425. Wiesel, And the Sea, 198.

44 Bernard Lewis, Semites and Anti-Semites (New York: 1986), kap. 6; Bernard Lewis, The Middle East (New York: 1995), 348 - 50. Berenbaum, After Tragedy,84.

45 New York Times, 27 March, 2 April, 3 April 1996. Time, 23 December 1996.

46 Yehuda Bauer, "Reflections Concerning Holocaust History," in Louis Greenspan and Graeme Nicholson (ads), Fackenheim (Toronto: 1993), 164, 169. Yehuda Bauer, "On Perpetrators of the Holocaust and the Public Discourse," in Jewish Quarterly Review, no. 87 (1997), 348-50. Norman G. Finkelstein and Yehuda Bauer, "Goldhagen's Hitler's Willing Executioners: An Exchange of Views," in Jewish Quarterly Review, nos 1-2 (1998), 126.

47 For background and the next paragraphs, see Charles Glass, "Hitler's (un)willing executioners," in New Statesman (23 January 1998), Laura Shapiro, "A Battle Over the Holocaust," in Newsweek (23 March 1998), and Tibor Krause, "The Goldhagen Wars," in Jerusalem Report (3 August 1998). For these and related items, cf. www.NormanFinkelstein.com (with a link to Goldhagen's web site).

48 Daniel Jonah Goldhagen, "Daniel Jonah Goldhagen comments on Birn," in German Politics and Society (Summer 3998), 88, 91n2. Daniel Jonah Goldhagen, "The New Discourse of Avoidance," n25 (www.Goldhagen.com/nda2html)

49 Hoffmann byl Goldhagenovým školitelem pro jeho disertaci, kterou se stala práce Hitler's Willing Executioners. Přesto, při neslýchaném porušení akademického protokolu, nepíše jen žhavou kritiku Goldhagenovy knihy Foreign Affairs , ale též odsoudil A Nation on Trial jako šokující v jiné kritice v témž časopise. (Foreign Affairs, May/June 1996 and July/August 1998) Maier zaslal rozsáhlou intervenci na webovou stránku H-German (www2.h-net.msu.edu). Nakonec byl jediným aspektem této vzniklé situace bylo, že Maier zjistil, že kritika Goldhagena byla "opravdu ohavná a trestuhodná". A tak se propůjčil k "podpoře další nalezené zloby" v soudní při proti Birnovi a označil mou argumentaci jako "fantastickou a pobuřující" spekulaci". (23 November 1997)

50 New York: 1994. Lipstadt zaujímá pozici vedoucího katedry Holocaustu Emorské university a byl nedávno navržen do Holocaustové pamětní komise Spojených států.

51 Použitím dvojité negace při svém průzkumu veřejného mínění AJC prakticky způsobila zmatek "zdá se možné nebo se vám nezná možné, že nastalo nacistické vyhubení Židů?" Dvaadvacet procent respondentů odpovědělo "to se zdá možné". V následujících průzkumech, které položily přímou otázku, bylo popření Holocaustu téměř nulové. Nedávný přehled 11 zemí sestavený AJC zjistil, že bez ohledu na pravicové extremisty kteří tvrdí opak málo lidí popírá Holocaust. Jennifer Golub a Renae Cohen, What Do Americans Know About the Holocaust? [The American Jewish Committee: 1993]; "Holocaust Deniers unconvincing — Surveys," in Jerusalem Post [4 February 2000]) Dokonce ve zprávě kongresu o "antisemitismu v Evropě" David Harris z AJC zdůraznil nápadnost popírání Holocaustu v evropské pravici aniž by zmínil vlastní zjištění AJC, že toto popírání nenachází prakticky žádnou odezvu v širší veřejnosti. (Slyšení před Zahraničním výborem Senátu Spojených států, 5. dubna 2000)

52 viz "France Fines Historian Over Armenian Denial," v Boston Globe (22 June 1995), a "Bernard Lewis and the Armenians," v  Counterpunch (16-31 December 1997).

53 Israel Charny, "The Conference Crisis. The Turks, Armenians and the Jews," in The Book of the International Conference on the Holocaust and Genocide. Book One: The Conference Program and Crisis (Tel Aviv: 1982). Israel Amrani, "A Little Help for Friends," in Haaretz (20 April 1990) (Bauer). Ve svém bizardním vysvětlení resignoval na konferenční křeslo, aby "neurazil arménské hosty". Pravděpodobně se též pokusil ukončit konferenci a žádal ostatní o neúčast kvůli Arméncům. (Wiesel, And the Sea, 92)

54 Edward T. Lirlenthal, Presernng Memory (New York: 1995), 228ff., 263, 312 13.

55 Lipstadt, Denying, 6, 12, 22, 89 - 90.

56 Wiesel All Rivers, 333, 336

57 Lipstadt, Denying, kapitola 11.

58 "A New Serbia," v New Republic (17 May 1999).

59 Viz např. Meron Benvenisti, "Seeking Tragedy," v Haaretz (16 April 1999), Zeev Chafets, "What Undergraduate Clinton Has Forgotten," in Jerusalem Report (10 May 1999), and Gideon Levi, "Kosovo: It is Here," in Haaretz (4 April 1999). (Benvenisti limits the Serbian comparison to Israeli actions after May 1948.)

60 Arno Mayer, Why Did the Heavens Not Darken? (New York: 1988). Christopher Hitchens, "Hitler's Ghost," in Vanity Fair Jume 1996) (Hilberg). Pro vyvážené posouzení Irvinga viz Gordon A. Craig, "The Devil in the Details," in New York Review of Books (19 September 1996). Craig patřičně odmítal Irvingova tvrzení o nacistickém holocaustu jako "hloupá a snadno diskreditovatelná", nicméně pokračoval: "Ví o Nacionálním socialismu více než jiní profesionální badatelé v tomto oboru, a studenti let 1933-1945 mu vděčí za více než obvykle připouští jeho badatelské energii a rozsahu a ráznosti jeho publokací…. Jeho kniha Hitler's War … zůstává nejlepší studií, kterou máme o německé straně Druhé světové války, a jako taková je nepostradatelná pro všechny studenty tohoto konfliktu… Takoví lidé jako David Irvig jsou tedy nezanedbatelnou částí historické skutečnosti a neodvažujeme se znevažovat jeho pohled."

61 K odmítaným pokusům mezi roky 1984 a 1994 postavit na washingtonském Mallu Národní afroamerické muzeum viz Fath Davis Ruffins, "Culture Wars Won and Lost, Part II The National African-American Museum Project," in Radical History Review (zima 1998). Iniciativa Kongresu byla konečně zabita senátorem Jessem Helmsem ze Severní Karolíny. 30 milionů dolarů z jeho rozpočtu mělo být federálně dotováno.

62 Pozadí viz Linenthal, Preserving Memory, Saidel, Never Too Late, asp. chaps 7, 15, a Tim Cole, Selling the Holocaust (New York: 1999), kap. 6.

63 Michael Berenbaum, The World Must Know (New York: 1993), 2, 214. Omer Bartov, Murder In Our Midst (Oxford: 1996), 180.

64 For detaily viz Kati Marton, A Death in Jerusalem (New York: 1994), kap. 9. Ve svých pamětech Wiesel připomíná "legendární 'teroristickou' minulost" skutečného vraha Bernadottové Yehoshua Cohena. Všimněte si uvozovek kolem slova teroristický. (Wiesel, And the Sea, 58) Muzeum Holocaustu New York City, ačkoliv již není zašpiněno od politiky (jak starosta Ed Koch tak guvernér Mario Cuomo si předcházejí hlasy a peníze Židů) bylo též hračkou místních židovských stavitelů a finančníků. Na jedné straně se stavitelé snažili zlehčit slovo "Holocaust" v názvu muzea ze strachu, aby nesnížilo cenu majetku v nedalekém luxusním hotelovém komplexu. šprýmaři vtipkovali, že by se komplex mohl jmenovat "Treblinská věž" a okolní ulice "Auschwitzská avenue" a "Birkenauský bulvár". Muzeum získalo dotace od J. Petera Grace bez ohledu na námitky o jeho spojení s usvědčeným válečným zločincem a organizovalo gala představení v Hot Rod - "New Yorkské pamětní Holocaustové muzeum Vás zve na Rock and Roll pod širým nebem (Saidel, Never Too Late, 8, 121, 132, 145, 158, 161, 191, 240)

65 Novick to nazývá rozporem "6 milionů" proti "11 milionům". Těch 5 milionů jsou gojské civilní oběti zaznamenané prý známým "lovcem nacistů" Simonem Wiesenthalem. Bez ohledu, že to "nedává žádný historický smysl" píše Novick "pět milionů je buď příliš málo (pro všechny nežidovské civilisty zabité Třetí říší) nebo příliš mnoho (pro nežidovské skupiny předurčené podobně jako Židé k zavraždění)." Spěchají ověem dodat, že "co je sporné samozřejmě nejsou ani tak čísla jako taková, ale co máme na mysli, na co odkazujeme když hovoříme o 'Holocaustu'". Kupodivu, po vznesení této námitku Novick doporučuje vzpomínat pouze na Židy, protože to "popisuje cosi specifického a určitého", zatímco "11 milionů je "nepřijatelně rozmělněné". (Novick, The Holocaust, 214 - 26)

66Wiesel, Against Silence, v. hi. 162, 166.

67 Pokud jde o invalidy jako prvé oběti genocidy, viz např. Henry Friedlander, The Origins of Nazi Genocide (Chapel Hill: 1995). Podle Leona Wieseltiera Gojové kteří zahynuli v Auschwitzu "zemřeli smrtí určenou pro Židy … oběti 'řešení' určeného pro jiné" (Leon Wieseltier, "At Auschwitz Decency Dies Again," in New York Times [3 September 1989]). Naopak mnohé studie badatelů ukazují, že smrt určená německým invalidům byla později uplatněna proti Židům, viz např. Michael Burleigh, Death and Deliverance (Cambridge: 1994).

68 See Guenter Lewy, The Nazi Persecution of the Gypsies (Oxford 2000), 221 - 2, for various estimates of Gypsies killed.

69 Friedlander, Origins: "Spolu s Židy nacisté vraždili evropské Cikány. Byli definováni jako 'barevná" rasová skupina, a cikánští muži, ženy a děti neušli svému osudu nacistické genocidy. … Nacistický režim systematicky vraždil pouze tři skupiny lidských bytostí: invalidy, Židy a Cikány. (xii - xiii). (Kromě toho, že je výborným historikem, je Friendlander též bývalý vězeň Auschwitzu). Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews (New York: 1985) (in three volumes), v. iii, 999-1000. Se svou obvyklou pravdomluvností vysvětluje Wiesel tento rozpor ve svých pamětech že Pamětní Holocaustová rada, které předsedal, nezahrnuje cikánské representanty - jako kdyby býval bezmocný při jejich nominaci. (Wiesel, And the Sea, 211)

70Linenthal, Preserving Memory, 241 - 6, 315.

71 Ačkoliv je zaměření New Yorkského Muzeua Holocaustu "speciálně pro Židy" (Saidel) ještě známější - gojským obětem nacismu bylo oznámeno, že je "pouze pro Židy" - Yehuda Bauer se rozzlobil kvůli zmínce komise, že by Holocaust měl zahrnovat i nežidovské oběti. "Pokud to nebude okamžitě a zásadne změněno", hrozil Bauer členům komise, "využiji každou příležitost, abych … napadl tento urážlivý návrh z jakékoliv vežejné platformy, kterou mám." (Saidel, Never Too Late, 125 - 6, 129, 212, 221, 224 - 5)

72 Pozadí viz Finkelstem, Image and Reality, chap. 2.

73 "ZOA kritizuje expozici Muzea Holocaustu Profesor který srovnával Izrael s nacismem," v Israel Wire (5 June 1998). Neal M. Sher, "Sweep the Holocaust Museum Clean," v Jewish World Review (22 June 1998). "Scoundrel Time," v PS—The Intellectual Guide to Jewish Affairs (21 August 1998). Daniel Kurtzman, "Holocaust Museum Taps One of Its Own for Top Spot," v Jewish Telegraphic Agency (5 March 1999). Ira Stoll, "Holocaust Museum Acknowledges a Mistake," v Forward (13 August 1999).

74 Noam Chomsky, World Orders Old and New (New York: 1996), 293 - 4 (Shavit).

 

Přechod na domovskou stránku